Slovník obchodních pojmů - P

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

p.a.

P.a. neboli per annum znamená ročně. Obvykle se používá při vyjádření úrokové…

P/E ratio (poměr P/E)

Poměr mezi tržní cenou akcie (price) a ziskem na akcii (earnings per share, též…

p/s

P/s znamená price to sales, což je poměr ceny akcie k výnosům společnosti.…

Pákový mechanismus (leverage, gearing)

Pákový mechanismus neboli páka je nástroj, díky kterému může obchodník využívat…

Paper trade

Zkoušet obchodovat na nečisto, bez použití peněz. Tato technika může být…

Par hodnota (par, par value)

Čistá hodnota dluhového cenného papíru ve výši 100% Jmenovité hodnoty. Pokud je…

Parita

Parita je stav, kdy jsou si veličiny rovné, ekvivalentní. Parita představuje…

Parita kupní síly

Parita kupní síly je ekonomická teorie měnového kurzu, která porovnává různé…

Partizipationsschein

viz. indexový certifikát

Patron Nového trhu BCPP

Je obchodník s cennými papíry, člen BCPP, který uvádí novou emisi na Nový trh…

Patterns

Patterns jsou určité rozpoznatelné svíčkové formace vytvořené pohybem ceny na…

Pay-out ratio

Poslední vyplacená roční dividenda vydělena EPS (earning per share). Informuje…

Peer perform

Očekává se, že kurz titulu se bude vyvíjet podobně jako trh.

PEG

PEG (Price to Earnings to Growth ratio) je poměr vyjadřující vztah mezi cenou…

Peněžní trh

Peněžní trh je část finančního trhu, na kterém se obchodují vysoce likvidní,…

Pennants

Krátká souvislá výseč (složená ze dvou sbíhajících se čar) znázorněna na…

Penny stocks

Akcie za nízké ceny, často ve spekulativních společnostech. Velmi rizikové,…

Penzijní fond

Penzijní fond, podle nového zákona z roku 2011 penzijní společnost, je…

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění, od roku 2013 doplňkové penzijní spoření slouží na…

Perform (market perform)

Při vydání tohoto stanoviska makléřská společnost očekává, že kurz titulu, ke…

Performace index

Je index, který nezohledňuje pouze kurzovní vývoj společností vybraných do…

Performance

Performance neboli výkonnost je subjektivní hodnocení míry toho, jak dobře se…

Pevné termínové obchody

Obchody se zbožím, devizami a cennými papíry, při kterých nedochází k dodávce…

Pip

Pip je zkratka pro point in percentage a představuje nejmenší možný pohyb na…

Pips (Points)

Základní velikost pohybu na Forexovém trhu, podobně jako ve futures tick.

Pivot Points

Pivot points (high/low – PPH/PPL) jsou body, kde očekáváme otočení ceny. Jsou…

PK 30

Index RM-Systému: ukazatel vývoje akcií v RM-Systému, který je složen z 30…

Plug

Plug je anglický termín pro dokumenty nepodloženou úpravu účetního zápisu nebo…

Plunge

Náhlý, dramatický pokles cenného papíru nebo celého trhu.

Plus tick rule

KOMISE PRO BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ v USA vyžaduje pro každý short obchod s akciemi…

Podfond

Lucemburské investiční společnosti typu SICAV se typicky dělí na několik tzv.…

Podílník

Majitel podílových listů.

Podílový fond

Podílový fond je v podstatě portfolio akcií a/nebo dluhopisů, které spravuje…

Podílový fond (PF)

Podílový fond je forma investování, kdy vlastník fondu pracuje s penězi…

Podílový list (PL)

Je druhem cenného papíru, který vydávají pouze investiční společnosti za účelem…

Podkladová měna (Base Currency)

Všeobecně je podkladovou měnou ta měna, ve které investor nebo eminent vede své…

Podkladové aktivum

Podkladové aktivum (underlying asset) je finanční instrument, na kterém jsou…

Pohledávky druhé třídy

Daně, poplatky, cla a příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění), pokud…

Pohledávky první třídy

Nároky úpadcových pracovníků z pracovního poměru za poslední tři roky před…

Pohledávky třetí třídy

Ostatní pohledávky. Uspokojují se poté, co byly uspokojeny pohledávky první a…

Pohledávky vyloučené z uspokojení

Pohledávky, k nimž se v rámci konkursu nepřihlíží. Trvají i nadále, avšak…

Pohledávky za podstatou

Pohledávky, které vznikly až po prohlášení konkursu. Jsou to nároky na úhradu…

Point and figure chart

Druh technického grafu, který nepoužívá k zobrazování cen časové období.…

Points

Points měří úrokovou míru nebo její změny u hypotéky. Používají se také u změn…

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuelně z…

Pojistné období

Časové období, na které se sjednává pojištění. Pokud v jeho průběhu dojde k…

Pokladniční poukázky

Krátkodobé dluhopisy vydávané státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí…

Political Risk

Vystavení se vlivu změn ve vládní politice, která bude mít nepříznivý efekt na…

Poloniex

Poloniex  je nejdůležitější směnárna digitálních aktiv, tzv. digital asset…

Poměrový ukazatel nákladů (Expense Ratio)

Ukazatel, který poskytuje investorovi pohled na efektivnost fondu ve věci…

Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho…

Popření

Procesní úkon uskutečněný vůči soudu, jímž je popírána pravost pohledávky, její…

Poptávka

Poptávka představuje množství zboží nebo služeb, které je spotřebitel nebo…

Portfolio cenných papírů

Soubor různých typů cenných papírů, které dovolují podle předem daného poměru…

Portfolio tracking

Monitorování skupiny akcií, za účelům dokonalého sledování vývoje cen. Tato…

Portfoliové investice

Strategie založená na rozptýlení rizika mezi různé typy cenných papírů.…

Position

Position neboli pozice je množství cenných papírů, komodity nebo měny, které…

Position traders

Obchodníci, kteří drží pozice na několik dní nebo měsíců, se záměrem ukončit…

Potvrzení vyrovnání

Usnesení soudu, jímž je potvrzeno vyrovnání, které soud vydá za předpokladu…

Praní špinavých peněz (money launderign)

Transakce, které směřují k legalizaci příjmů z nezákonných činností. Zpravidla…

Prázdný prodej

viz. prodej na krátko

Předběžný správce

Institut předběžného správce nově zavedla novela o konkurzu a vyrovnání, která…

Přednostní pohledávky ve vyrovnání

Pohledávky, kterým zákon garantuje přednostní uspokojení před ostatními…

Preferred stock

Základní cenný papír, jehož držitelům jsou vyplaceny divedendy před vyplacením…

Překlenovací úvěr (meziúvěr)

Určuje pořadí při přidělování cílové částky u stavebního spoření. Jde o bodové…

Premium

Premium má ve financích rozdílné významy pro opce, cenné papíry s fixním…

Převod peněz

Převod peněz je elektronický přesun peněz z jednoho účtu na druhý…

Přezkumné jednání

Jednání nařízené soudem, jehož předmětem je přezkoumání pohledávek přihlášených…

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates)

Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě…

Price to book ratio

Kapitalizace dané akcie dělená její účetní hodnotou. Hodnota je stejná jak při…

Price to cash flow ratio

Celková kapitalizace akcie vydělená jejím cash flow za poslední fiskální rok.

Price to sales ratio

Celková kapitalizace společnosti vydělená jejími prodeji za posledních 12…

Price Transparency

Popisuje kotace ke kterým má každý účastník trhu stejný přístup.

Price-earnings ratio

Nejběžnější fundamentální hodnota porovnávající cenu a výdělek na akcii. P/E…

Price-weighted index

Akciový index, ve kterém má cenový pohyb každé akcie vliv na hodnotu indexu.

Přidělení cílové částky ze stavebního spoření

Je to příprava peněžních prostředků k uvolnění z fondu stavebního spoření. Tyto…

Přihláška pohledávky

Procesní úkon, jímž konkursní věřitel přihlašuje svoji pohledávku u konkursního…

Příkaz

Tržní příkaz neboli order je instrukce brokerovi, aby koupil nebo prodal určitý…

Primární trh

Místo, kde se uskutečňuje prvotní prodej cenného papíru.

Primary distribution

Prvotní prodej firemních cenných papírů. V tomto případě výnosy z prodeje…

Primary listing

Hlavní burza, na které je daná akcie evidovaná. Akcie se může obchodovat také…

Primary offering

Originální prodej firemních cenných papírů, ve kterém jsou příjmy z prodeje…

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn…

Prioritní obligace

Zakládají majiteli přednostní právo na upsání akcií, pokud ve stanovené době…

Přistupitel k závazku

Není-li bonita dlužníka, eventuálně spoludlužníka dostatečná, může se případ…

Private company

Společnost, jejíž akcie se neobchodují na otevřeném trhu. Opakem je public…

Privatization

Odkoupení všech firemních akcií zaměstnanci nebo soukromým investorem.…

Prodej na krátko (short selling)

Hlavní filosofií prodeje na krátko je, že spekulant prodává cenné papíry, které…

Prodejní cena (podílového listu)

Je cena za kterou investiční společnost vydává podílové listy na základě…

Prodejní poplatek (vstupní)

Poplatek účtovaný investiční společností při prodeji podílových listů…

Produktivita práce

Produktivita práce je ukazatel, který měří výstup/vstup domácí ekonomiky za…

Profit and loss statement

Oficiální čtvrtletní nebo výroční finanční dokument publikovaný veřejnou…

Profit taking

Metoda k uzavírání ziskových obchodů.

Progresivní splácení (hypotéky)

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru…

Prolongace

Prodloužení

Proprietary trading

Transakce provedená společností, která se zabývá obchodováním s cennými papíry.…

Prospectus

Legální dokument nabízející ke koupi příslušné cenné papíry. Tento dokument je…

Prospekt emitenta

Má obvykle více než 100 stran a detailně popisuje finanční a obchodní situaci…

Provize

Provize je poplatek, který si účtuje makléř za uskutečnení obchodních příkazů…

Průběžné zprávy

Zprávy o momentálním stavu zpeněžování podstaty, kterou podává správce soudu…

PSA (Public Securities Association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.

Pšenice

Pšenice je jednou z nejdůležitějších zemědělských komodit. Jde o každodenní…

Psychologie obchodování

Psychologie obchodování je důležitá součást obchodování na burze a něco, s čím…

Public book

Záznam člena burzy o limitních objednávkách, které se ještě neuskutečnily,…

Public copany

Společnost, která prostřednictvím veřejné nabídky vydala cenné papíry, které se…

Public float

Část firemních akcií, které jsou v oběhu a zároveň jsou v držení veřejných…

Public ownership

Vládní vlastnictví příslušné společnosti.

Publicly traded company

Společnost, která vydala cenné papíry a s těmi se nyní obchoduje na otevřeném…

Put opce

V případě nákupu put opce získá její držitel právo (ne povinnost) prodat cenné…

Put option

Smlouva, která poskytuje nákupčímu opce právo, ale ne závazek, prodat základní…

PX-50

Oficiální index pražské burzy, který obsahuje 50 nejvýznamnějších akciových…

Pyramid

Pyramid má mnoho významů. Může jít o navyšování velikosti pozice na burze, o…

Pyramiding

Využívání zisků vydělaných na otevřených pozicích k nákupu dalších cenných…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít