Poznámka na úvod: Někdy se v terminologii místo Order Flow používá Footprint, ale v podstatě jde o jedno a totéž. „Footprint“ znamená v překladu „otisk nohy“, což vlastně odpovídá významu celé vizualizace – ta má za úkol „vystopovat“ objemy, jejich zhuštění a velké hráče na trhu.

Jak lépe pochopit trh? Prvním krokem k ziskům je správné čtení objednávek

Objednávky? Pro pochopení chování trhu naprostý základ

Trh tvoří lidé a ti na něj umisťují objednávky. Základními typy objednávek mohou být nákupní a prodejní, nicméně já se chci bavit o jiném dělení objednávek. A to o stop objednávkách, limit objednávkách a market objednávkách. Limitní a stop objednávky jsou při zadání řazeny do tzv. hloubky trhu (DOM). Limitní pokyn je zrealizován ve chvíli, kdy aktuální tržní cena k této objednávce dojde a zrealizuje. Market pokyn je okamžitý pokyn realizovaný na libovolné aktuální ceně.

Informace z objednávek známe – jak je využít pro svůj zisk?

Pojďme se nejprve podívat na nejčastější problém, s nímž se obchodníci potýkají při čtení technických indikátorů nebo price action. Obchodníci velmi často čekají na potvrzení vstupu a reagují až v okamžiku, kdy ho dostanou –  což bývá většinou už pozdě a oni vstupují do trhu za špatnou cenu. Jakýkoliv tržní šum způsobený krátkodobou volatilitou totiž dostává pozici do ztráty, vyvolává panickou reakci, kvůli které obchodníci předčasně opouštějí obchod.

A tady je místo začít používat graf Order Flow. Ten je účinným technickým indikátorem a nabízí několikanásobně větší množství užitečných informací (ve srovnání s ostatními typy grafů). Tím umožňuje provádět přesná obchodní rozhodnutí na základě informací o objemu obchodu, ceně a toku objednávek. Použití grafu footprintu značně zvyšuje tržní analýzu obchodů, protože poskytuje přesné údaje o dynamice trhu.

Příklad z praxe

Na obrázku vidíme, že v čase 8:04 vytvořila cena lokální high s vysokým objemem. Zároveň víme, že nárůst volume značí aktivitu účastníků. V další sekvenci ale cena nepokračovala výše, nýbrž zavřela na low svíčky a v těle svíce nalezneme absorbované nákupní objednávky, jak je na obrázku zvýrazněno. V tomto případě se sešla absorpce i maximum objemu obchodů svíce na jedné cenové hladině. Pullback k této ceně s nízkým objemem v následující svíčce je skvělou příležitostí pro otevření short obchodu. Ten má velmi dobrý potenciál s malým rizikem, neboť stop loss v tomto případě umísťujeme nad high signální svíčky.

To ještě není vše, podívejte se také, jak se na objednávky dívat jinak pomocí Tape Readingu

Technika tape readingu je ve světě burzy jednou z nejstarších, naučit se ji znamená strávit stovky a stovky hodin před obrazovkou monitoru – jedině tréninkem získá oko tradera cit pro daný trh. Podle mne je dobré nechat si tuto techniku ve vzdělávání jako poslední – doporučuji začít volume profile, pak Order Flow a až potom přidat Tape Reading.

Zjednodušeně lze říci, že obchodování na základě Tape readingu vyžaduje po obchodníkovi ve velmi krátkém čase rekognoskovat velikost objednávek, rychlost toku objednávek a stav objednávek ve smyslu, zda byla objednávka realizována za Ask, nebo za Bid. To mu pomáhá identifikovat cenové úrovně zájmu profesionálních obchodníků a institucí.

Příklad z praxe

Na obrázku jsou dvě okna. První z nich (Time&Sales) znázorňuje tok realizovaných objednávek. Pokaždé, když dojde na burze ke spárování obchodu se v okně Time&Sales objeví řádek s časem, cenou a počtem kontraktů. Barevně je přitom odlišeno, zda obchod proběhl za Bid nebo Ask. Druhé okno (Depth of Market), zobrazuje ve sloupcích BUY a SELL čekající objednávky. V okamžiku pořízení obrázku tedy máme informaci, že na ceně 42.34 byl realizován obchod o velikosti jednoho kontraktu za cenu Bid. Zároveň víme, že na této ceně v rozmezí dvou vteřin bylo realizováno 11 kontraktů Bid vs. 7 kontraktů Ask.

Za všechno může likvidita

Pojďme ale popořádku. Je důležité si uvědomit, že jakýkoliv order flow nástroj nám dává stále tytéž informace (tj. rozložení nakupujících a prodávajících), jen úhel pohledu se může lišit. Někteří obchodníci používají order flow zcela mechanicky. Mají nasledované formace, například divergence na deltě a ty v trhu vyhledávají. Mým cílem je, aby čtenář po přečtení tohoto článku pochopil princip změny ceny v trhu a co order flow nástroje o této změně vypovídají.

Proč se cena hýbá?

Položme si základní a na první pohled triviální otázku: Proč se cena hýbá nahoru? Znamená to víc kupců než prodejců? Určitě ne, každý kupující musí mít protistranu, tzn. prodejce. Správná odpověď je, že je více agresivních kupujících než prodávajících. Jinými slovy je méně trpělivých nakupujících než prodávajících.

Co cenu zastaví?

Druhá otázka, která by ihned měla následovat je: Co zastaví cenu v pohybu? Klíčem ke správnému zodpovězení této otázky je pochopení, co je likvidita a jak je v trhu konzumována.

Příklad z praxe

Na obrázku je vývoj ceny v čase. Nás zajímá stav historických limitních objednávek, který je znázorněn světlou barvou. Zakroužkoval jsem likviditu na straně Ask na cenách 11-13, která v součtu činí 550 čekajících prodejních kontraktů. Toto je stav před příchodem agresivního nakupujícího, který do trhu pošle market příkaz k nákupu o velikosti 350 kontraktů. Protože na protistraně Ask byla v tu chvíli pouze čekající objednávka o velikosti 100 kontraktů (cena 11), aby tento příkaz mohl být spárován, musel zkonzumovat čekající objednávky na vyšších cenových úrovních. Proto se cena posunula o 2 ticky výše. Na ceně 13 tedy zůstalo 200 kontraktů, které čekají na další kupující.

Z příkladu tedy vyplývá, že nákupní market příkaz konzumuje prodejní limitní příkazy. Platí to i opačně – prodejní market příkazy konzumují nákupní limitní příkazy. V místě, kde není dostatečný počet limitních objednávek na straně Ask, úspěšní agresivní kupující zkonzumují pasivní čekající prodejce a cena se posune výše.

Lze říci, že všechny order flow vizualizace jsou variací tohoto principu. Ta správná zábava pak nastává v okamžiku, kdy se cena posune tak vysoko, že agresivní kupující jsou absorbováni pasivními prodejci a současně pod cenou vznikne vakuum likvidity. Pokud v tomto případě vstoupí do hry agresivní prodejci, budou mít snadnou práci s překonáním cenových úrovní pod aktuální cenou. Tato situace představuje krátkodobou příležitost pro otevření obchodu na stranu short, na které se přiživí v první řadě HFT algoritmy.

Order Flow a obrat ceny

V krátkosti ještě ke třem způsobům obratu ceny. Pro jednoduchost přitom uvažujme pohyb nahoru, samozřejmě zcela analogicky vše funguje stejně i pro pohyb dolů.

  • Absorpce – cena v pohybu nahoru dorazí k resistenci a strana nabídky zabrání v pokračování dalšího pohybu výše. Delta pokračuje v růstu, cena však nikoliv. Kupující byli absorbováni prodejními objednávkami.
  • Vyčerpání – kupující prostě a jednoduše přestali nakupovat. Mohou několikrát otestovat cenovou úroveň, ale již nemají sílu ji překonat.
  • Zapojení prodejců – nástup agresivních prodejních objednávek.

Ještě lepší Order Flow? Na scénu přichází Tape Reader

Vizualizace Tape Reader spojuje vizualizaci Order Flow a z aplikace DOM. Na jedné straně obchodník vidí čekající objednávky, na straně druhé objednávky realizované v podobě agregovaného volume. To vše v jednom okně aplikace DOM profile. Je však nutné dodat, že Tape Reader je určen pro futures trhy. Na decentralizovaných trzích typu forex tento nástroj nelze použít.

Příklad z praxe

Sloupec QD.BA úzce souvisí se sloupcem OB.TR a dává nám informace o stahování nebo přidávání limitních objednávek. Ukazuje změnu limitních objednávek na příslušné cenové úrovni, od posledního pohybu ceny směrem nahoru nebo dolů. Představme si situaci, že trh se blíží k nějakému supportu, kde očekáváme reakci. Na obrázku je vidět support v podobě velkých realizovaných objednávek ve sloupci C.TR.BA v cenovém rozsahu 2126.75-2127.50. Všimněte si, jak v odrazu od této zóny dochází k přidávání limitních objednávek na straně Bid a současnému ubírání limitních objednávek na straně Ask. To v krátkodobém horizontu vytváří podporu pro longy.

Zmíněný sloupec C.TR.BA zobrazuje počet kontraktů obchodovaných na stranách Bid a Ask. Na obrázku je vidět, že se obchodovalo 207 kontraktů na straně Bid a 135 na straně Ask (diagonálně). Jakmile se cena posune na jinou hladinu a poté se vrátí zpět, dojde k přepsání původních hodnot hodnotami novými. Výjimkou je krátký časový interval, který lze změnit v nastavení. Pokud dojde k návratu ceny během tohoto intervalu, původní hodnoty obchodů se ponechají a nově realizované obchody se přičítají k původním. Tím způsobem je možné efektivně skládat malé „rozdrobené“ objednávky do velkých bloků.

Přehlednější výsledky? Vytvořte si mapu

Vylepšení přináší zobrazení Heat Map, která vizualizuje rozložení realizovaných i čekajících objednávek v čase. Díky tomuto zobrazení vznikne graf, který dokáže směle nahradit běžný svíčkový graf, protože přidává informaci o zónách, kde je velká pravděpodobnost toho, že se zde bude obchodovat. A pokud se taková zóna, o které je obchodník informován dopředu, shoduje se zónou, kde obchodník očekává na základě analýzy obrat trhu, pak se pravděpodobnost úspěšného vstupu výrazně zvyšuje.

Příklad z praxe

Bílou barvou jsou zvýrazněny oblasti likvidity, které cena otestovala a prorazila oblast krátkodobé rotace – stop run. Následně se posunula níže a opět otestovala oblast likvidity, tentokrát s nižším objemem. Tento okamžik je dobrou příležitostí pro otevření short pozice.

Co dodat na závěr?

Představili jsme několik konceptů využití volume. Od jednoduchého až po poměrně sofistikované přístupy. Ať už obchodujete cokoliv, vždy analyzujte volume, protože zpřesní vstup. Dá vám varování k opuštění pozice nebo k nevstoupení do obchodu a umožní vám v souladu s trhem umístit a posunout váš stop loss tak, aby byl dobře chráněn. Přeji spoustu úspěšných obchodů.