Obchodní a licenční podmínky

Obchodní společnosti

Czechwealth spol. s r.o.
se sídlem Višňová 4, Praha 140 00
identifikační číslo: 86714155
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125990
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.czechwealth.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Czechwealth spol. s r.o.,se sídlem Višňová 4,Praha 4,140 00, identifikační číslo: 86714155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl, vložka 125990 (dále jen „prodávající“ nebo též „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně na základě smlouvy o poskytnutí služeb v podobě kurzů, seminářů nebo poradenství (dále jen „služby“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo též „nabyvatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.czechwealth.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo čerpat služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „  Objednat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.18. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Višňová 4, Praha 4,140 00;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400875868/2010 v Kč pro ČR a 2600875870/2010 v EUR pro SR, IBAN:CZ6820100000002600875870, BIC:FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio Bank, a.s. V Celnici 4, Praha 4 (dále jen „účet prodávajícího“);

1.19. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.20. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.21. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.22. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.23. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.24. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.25. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.26. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.25 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@czechwealth.cz.

1.27. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.26. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.26 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.29. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.30. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.31. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.32. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.33. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.34. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.35. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.36. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.37. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.38. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.38.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.38.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.38.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.38.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.38.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.39. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.40. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.41. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.42. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.43. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.44. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@czechwealth.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.45. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.46. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ČERPÁNÍ SLUŽEB – KURZY, SEMINÁŘE, PORADENSTVÍ

1.47. Tato část obchodních podmínek upravuje smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzů, seminářů nebo zájemcem o poradenství (dále jen účastník) při poskytování kurzů, seminářů nebo poradenství (dále jen „akce“) a jsou pro obě strany závazné.

1.48. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem vzniká odesláním závazné přihlášky na akci účastníkem.

1.49. Odeslání závazné přihlášky je možné prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele.

1.50. Zápis účastníka do akce je možný pouze v případě, že na akci je dostatečný počet volných míst. Přihlášky jsou zpracovávány podle došlého pořadí. Do akce nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu platbu za akci.

1.51. Platbu za akci je možné uhradit bezhotovostně v CZK převodem na účet prodávajícího č. 2400875868/2010 nebo platební kartou, případně v EUR převodem na účet prodávajícího č. 2600875870/2010, IBAN:CZ6820100000002600875870,SWIFT:FIOBCZPPXXX.

1.52. Storno podmínky:

1.52.1 Kurzy, semináře - Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímáme pouze písemně. Účast na akci je možné zrušit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud již účastník uhradil platbu za akci, tato mu bude vrácena v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Platba za akci se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Účast náhradníka za účastníka je možná.

1.52.2 Live Trading Asistent (LTA) - ukončení předplatného služby LTA je možné pouze písemnou formou (pošta nebo e-mail). Výpovědní lhůta je kalendářní měsíc, který začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Nevyčerpané předplatné se vrací do 14 dnů po podpisu dobropisu na účet předplatitele.

1.53. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele pořizovat z akce jakékoli obrazové či zvukové záznamy. Účastník odesláním závazné přihlášky na akci vyslovuje souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů akce poskytovatelem, na kterých může být zobrazena podoba účastníka, přičemž účastník vyslovuje souhlas i s případným šířením takového záznamu. Poskytovatel prohlašuje, že ze záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nebudou k zobrazeným či zaznamenaným osobám přiřazovány osobní údaje.

1.54. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu akce v případech, které to neodkladně vyžadují (např. organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zařízení) nebo zrušení akce. Všechny případné změny budou účastníkům oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou, přičemž bude účastníkům poskytnut náhradní termín akce. V případě nevyužití náhradního termínu nebo zrušení akce bude platba za akci účastníku vrácena.

1.55. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení stanoveného počtu 10 účastníků a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat akci v náhradním termínu, případně akci zrušit. V případě nevyužití náhradního termínu nebo zrušení akce bude platba za akci účastníku vrácena.

1.56  Bonusové vizualizace - pokud placený produkt obsahuje bonus zdarma ve formě licence vizualizací a klient již předmětnou licenci vlastní, v takovém případě, se délka nově získané bonusové licence nepřičítá k již vlastněné, ale pouze se prodlouží o jejich rozdíl. Toto platí bez ohledu na množství pořízených produktů. Licence bonusových vizualizací je možno aktivovat max. do 1 roku od zaplacení příslušného produktu. Po této lhůtě bonusová licence bez náhrady zaniká.

1.56.1 Veškeré provize za zprostředkování prodeje služeb a software jsou vypláceny do 2 dnů od uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany nového uživatele.

LICENČNÍ PODMÍNKY

1.56.2 Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovým programům (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavíranými mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní. Software slouží zejména analýze tržních situací a vývoje kurzu pro lepší pochopení dění na trzích.

1.57. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při poskytování servisních služeb souvisejících se software nabyvateli, a další vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele.

1.58. Software je poskytován za úplatu odstupňovanou podle doby licence tak, jak je specifikováno na internetové adrese www.czechwealth.cz (dále jen „tarify služby“). Kupující bere na vědomí, že zaplacením produktů/služeb s měsíčním, čtvrtletním, půlročním předplatným, nevzniká jakýkoliv nárok na poskytnutí časově neomezené verze.

1.59. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace poskytovatele s návrhem na uzavření licenční smlouvy nabyvateli za shodných podmínek uvedených v bodech 1.12 - 1.17.

1.60. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek). Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám.

1.61. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v licenčních podmínkách. Poskytovatel se licenční smlouvou dále zavazuje poskytovat nabyvateli servisní služby související se software.

1.62. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní. Licence k software je poskytována bez územního omezení.

1.63. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy. Není-li u jednotlivého tarifu služby uvedeno jinak, je licence k software poskytnuta na dobu bez časového omezení nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software.

1.64. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

1.65. V případě provedení úprav (patches) je licence poskytnuta i k takto změněnému software a to bezplatně). V případě vytvoření aktualizovaného, vylepšeného či jinak změněného software ze strany poskytovatele jsou výše uvedené změny zpoplatněny.

1.66. Software bude nabyvateli poskytnut zpřístupněním instalačního souboru v klientské sekci na webu czechwealth.cz a vytvořením licence, kterou si zde nabyvatel aktivuje.Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.

1.67. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní software.

1.68. Nabyvatel bere na vědomí, že software je typem počítačového programu, který nedokáže fungovat sám o sobě, ale k jeho řádnému užití je nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy vytvořenými třetími osobami (zejména počítačové programy Ninja Trader, poskytovatelé živých nebo historických dat, podpory Windows apod.). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními jeho osoby s nositeli práv k těmto počítačovým programům a nikoli ujednáním dle těchto licenčních podmínek. Poskytovatel neodpovídá za podmínky užívání počítačových programů vytvořených třetími osobami, stejně jako nabyvateli nezaručuje, že doba licence poskytnutá dle těchto licenčních podmínek bude odpovídat době možnosti užívání počítačových programů vytvořených třetími osobami.

1.69. Výše odměny poskytovatele bude stanovena v licenční smlouvě, a to dle smluveného tarifu služby. Tímto článkem není dotčeno právo poskytovatele poskytnout licenci či související služby za jiných podmínek.

1.70. Platební podmínky při uhrazování licenční odměny upravuje čl. 1.18 – 1.24 těchto obchodních podmínek.

Servisní služby

Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby:

- úpravy (patches), a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením poskytovatele; poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;

- základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty a technická podpora prostřednictvím veřejných sociálních sítí, a to v rozsahu stanoveném uvážením poskytovatele.

1.71. Nabyvatel bere na vědomí, že software lze nainstalovat a provozovat pouze na dvou zařízeních současně. Přesun na nový počítač je možný jednou ročně, pokud poskytovatel nerozhodne jinak.

1.72. Nabyvatel nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).

1.73. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob, případně v důsledku narušení funkce software z důvodu ležících na straně počítačových programů vytvořených třetími osobami, se kterými je software propojen. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

1.74. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software) či ostatní technické know-how poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup. Poskytovatel nebude přistupovat k informacím vloženým nabyvatelem do software, není-li to nezbytné k zajištění chodu software. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

1.75. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

1.76. Není-li v rámci tarifu služby smluveno jinak, je licenční smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

1.77. Nabyvatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel započne s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.78. Zásady zpracování osobních údajů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách www. czechwealth.cz.

DORUČOVÁNÍ 1.79. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.80. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.81. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.82. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.83. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.84. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Višňová 4, Praha 4 140 00, adresa elektronické pošty  info@czechwealth.cz, telefon +420 226 804 571

 

V Praze dne 6. 11. 2019

Menu Zavřít