Slovník obchodních pojmů - D

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Daily low

Nejnižší cena, kterou daný cenný papír, popř.index, dosáhl během jednoho…

Daily range

Rozdíl mezi horní a spodní mezí ceny v jednom obchodním dni.

Date of issue

Datum, ve kterém je obligace, akcie nebo jiný cenný papír vydaný.

DAX 100

Cenově vyvážený index 100 nejvíce obchodovaných akcií na německém trhu.

Day order

Kupní nebo prodejní objednávka. Jakmile se neprovede během obchodní seance,…

Day trader

Aktivní denní obchodník, který drží pozice poměrně krátkou dobu a provádí…

Daytrading

Využívání změn kurzů cenných papírů, ke kterým dochází v průběhu dne. Cenné…

Dealer

Jednotlivec nebo společnost, která kupuje a prodávaá cenné papíry pro sebe a…

Debet

V účetnictví se používá k označení dlužnické strany účtů má dáti.

Decline

Pokles cen nebo kurzu.

Deep market

Trh, ve kterém může být provedeno velké množství transakcí bez jakéhokoliv…

Defensive stock

Akcie, která neinklinuje k velkým cenovým výkyvům během obtížných ekonomických…

Deficit

Deficit je opakem přebytku. Jedná se o sumu, která znamená negativní rozdíl…

Deflace

Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.

Delayed opening

Odklad začátku obchodního dne z důvodu vyřešení specifické situace. Důvodem…

Delisted

Společnost, která je burzou trvale odstraněna z obchodování, protože byla…

Delivery

Dodání.

Delta

Delta je poměr srovnávající změnu ceny aktiva, obvykle tržně obchodovaného…

Delta position

Měřítko ceny opce proti výchozí smlouvě o termínovaném obchodě.

Dematerializované cenné papíry

Viz zaknihované cenné papíry.

Depozitní certifikát

Krátkodobý dluhopis vydaný bankou. Jsou vydávány na majitele s uvedením data…

Depreciation

Pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil.

Depth of market

Kolik nakupujících nebo prodávajících je v každé cenové úrovni za současnou…

Derivát

Termínový kontrakt (pevný termínový kontrakt nebo opční termínový kontrakt)…

Derivát jako forma odměny (remuneration derivative)

Derivát použitý jako forma odměny zaměstnance či člena statutárního orgánu.…

Derivatives

Finanční smlouvy, jejichž hodnota závisí na hodnotě výchozí smlouvy, zboží,…

Derivátová kombinace (derivative combination)

V užším významu současné sjednání dvou či více derivátů se stejným podkladovým…

Descending bottoms

Grafická formace technické analýzy, ve které je každá následující nízká cena…

Detrend

Pokus o odstranění vlivu času na trend použitím regrese nebo jiných…

Devaluation

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů běžně prováděná oficiálním vyhlašováním.

Developer

Developer je člověk nebo společnost, která koordinuje všechny aktivity…

DIAMONDS (ticker DIA)

Akcie Diamond Trust Series I, který vychází z indexu DJIA. Tato indexová akcie…

Direkt-certifikát

viz. indexový certifikát

Disážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs…

Discount share bond

viz. diskontový certifikát

Diskont

Hodnota o kterou je emisní cena (issue price) či momentální tržní cena cenného…

Diskontní sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčují peněžní prostředky od…

Diskontovaný certifikát (Discount Share Bond)

Finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků na stagnujících…

Divergence

Divergence je jev, při kterém se cena a indikátor, obvykle oscilátor, pohybují…

Diverzifikace

Diverzifikace je druh managementu rizika, který do portfolia zahrnuje rozdílné…

Divestice

Opak investice, společnost se zbavuje majetku - majetkových účastí, dceřiných…

Dividend

Forma odměny, kterou společnost vytváří pro její akcionáře.

Dividend reinvestment plan

Plán podle kterého investoři mohou dostat dividendy v podobě nových akcií ve…

Dividend yield

Dividenda, které společnost vyplácí akcionářům, vyjádřená jako část ceny akcie.…

Dividenda

Dividenda je část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dividendový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy. Jedná se…

Dlouhá pozice (long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii…

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, kterým si dlužník půjčuje peněžní prostředky od…

Dluhopisový (obligační) fond

Fond, který trvale investuje finanční prostředky do dluhopisů, vydávaných…

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutý úvěr…

Dollar Cost Averaging

Investování pevné částky do podílového fondu v pravidelných intervalech …

Doporučený minimální investiční horizont

Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit…

Double bottom (top)

Cena cenného papíru nebo tržního průměru, kdy cena klesla (stoupla) 2x k té…

Double Chance certifikáty

Double Chance certifikáty nabízejí investorům možnost nadproporcionálním…

Double reverse convertible bond

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden…

Double top breakout

Technicko-analytická grafická formace, ve které cena akcie vzroste, poté klesne…

Double up

Přidat více peněz do současných obchodních pozic po pohybu proti stávajícímu…

Dow Jones Industrial Averages DJIA

Nejstarší a jedny z nejpoužívanějších měřítek celkového stavu burzovního trhu.…

Down volume

Když cena akcie v daném časovém období zavře v negativním teritoriu, říkáme, že…

Downgrade

Negativní změna ratingu emitenta nebo jím emitovaných cenných papírů.

Drawdown

Snížení hodnoty obchodního účtu následkem jednoho, či více obchodů.

Držet

Investiční doporučení, u něhož se doporučuje ve stanoveném horizontu zdržet se…

Dual listing

Situace, která nastane, jakmile je cenný papír zalistovaný na více, než jedné…

Due dilligence

Aktivita investičních manažerů zaměřená k detailnímu prověření podnikatelského…

Duplikát

Alternativní finanční instrument, který slouží pro oceňování finančních aktiv.

Durace

Je velmi důležitá informace, která se uvádí u každého dluhopisového fondu.…

Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

Zneužití veřejnosti nepřístupných informací k vlastnímu obohacení. Jedná se…

Dvojitý akciový dluhopis

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden…

Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

Průběžné kupování nebo prodávání podkladových nástrojů nebo opcí tak, aby stále…

Distribution

Distribuce nastane, pokud je trading volume určitého cenného papíru větší než…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít