Durace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Durace

Durace je ukazatel citlivosti ceny dluhopisu nebo jiného dluhového instrumentu na změnu úrokových měr. Durace se dá velmi snadno splést se splatností, protože se obě veličiny vyjadřují v letech. Splatnost dluhopisu je však lineární veličina, která říká, kolik času zbývá do konce jeho životnosti a úrokové míry ji neovlivňují.

Rozlišujeme dva typy durace, Macaulayovu a modifikovnaou. Macaulayova durace měří průměrnou dobu, která je potřebná na splacení všech budoucích cash flow z dluhopisu. Vypočítáme ji jako vážený průměr splatností všech budoucích plateb, kde váhou jsou současné (diskontované) hodnoty těchto cash flow. Macaulayova durace pomáhá investorům porovnat dluhopisy s rozdílnou splatností.

Modifikovaná durace není měřená v letech jako Macaulayova ale v procentech. Vyjadřuje o kolik procent se změní cena dluhopisu, pokud se úroková míra změní o 1 p.b. Musíme mít na paměti, že mezi cenou dluhopisu a úrokovou mírou platí inverzní vztah. Pokud se úroková míra zvýší, cena dluhopisu se sníží.

S dluhopisem jsou spojená dvě hlavní rizika, úvěrové a úrokové. Durace kvantifikuje vliv těchto rizik na cenu dluhopisu, protože obě rizika mohou mít dopad na očekávaný výnos do splatnosti.

Menu Zavřít