Slovník obchodních pojmů - D

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

Daily low

Nejnižší cena, kterou daný cenný papír, popř.index, dosáhl během jednoho…

Daily range

Rozdíl mezi horní a spodní mezí ceny v jednom obchodním dni.

Daně

Daně jsou nedobrovolné poplatky uvalené jak na fyzické, tak právnické osoby,…

Daňový bonus

Daňový bonus je případ, kdy daňové zbýhodnění na vyživované dítě překročí…

Daňový štít

Daňový štít je způsob, jak si může firma snížit daňový základ. Rozlišujeme 3…

Date of issue

Datum, ve kterém je obligace, akcie nebo jiný cenný papír vydaný.

Datum expirace

Datum expirace je označení pro poslední den, kdy je validní nějaký derivát,…

DAX 100

Cenově vyvážený index 100 nejvíce obchodovaných akcií na německém trhu.

Day order

Kupní nebo prodejní objednávka. Jakmile se neprovede během obchodní seance,…

Day trader

Aktivní denní obchodník, který drží pozice poměrně krátkou dobu a provádí…

Daytrading

Využívání změn kurzů cenných papírů, ke kterým dochází v průběhu dne. Cenné…

Dealer

Dealer je člověk nebo firma, která kupuje a prodává cenné papíry na svůj…

Debet

Debet (má dáti) je účetní zápis, který v rozvaze firmy buď zvyšuje aktiva nebo…

Decline

Decline neboli pokles je situace, kdy v daném obchodním dni klesne cena cenného…

Deep market

Trh, ve kterém může být provedeno velké množství transakcí bez jakéhokoliv…

Defensive stock

Akcie, která neinklinuje k velkým cenovým výkyvům během obtížných ekonomických…

Deficit

Deficit je opakem přebytku. Jedná se o sumu, která znamená negativní rozdíl…

Deflace

Deflace je opak inflace, dochází při ní k dlouhodobějšímu všeobecnému poklesu…

Delayed opening

Odklad začátku obchodního dne z důvodu vyřešení specifické situace. Důvodem…

Delisted

Společnost, která je burzou trvale odstraněna z obchodování, protože byla…

Delivery

Delivery neboli dodání představuje transfer komodity, měny, cenného papíru,…

Delta

Delta je poměr srovnávající změnu ceny aktiva, obvykle tržně obchodovaného…

Delta position

Měřítko ceny opce proti výchozí smlouvě o termínovaném obchodě.

Dematerializované cenné papíry

Viz zaknihované cenné papíry.

Depozitní certifikát

Depozitní certifikát je druh cenného papíru, který vydává banka investorovi…

Depozitum

Depozitum představuje úschovu věci. Může se jednat o uložení u notáře,…

Depreciation

Pokles hodnoty měny způsobený působením tržních sil.

Depth of market

Kolik nakupujících nebo prodávajících je v každé cenové úrovni za současnou…

Derivát

Derivát je cenné papír s hodnotou, která je odvozena od podkladového aktiva…

Derivát jako forma odměny (remuneration derivative)

Derivát použitý jako forma odměny zaměstnance či člena statutárního orgánu.…

Derivatives

Derivatives neboli deriváty jsou cenné papíry s hodnotou, která je odvozena od…

Derivátová kombinace (derivative combination)

V užším významu současné sjednání dvou či více derivátů se stejným podkladovým…

Deriváty

Deriváty jsou cenné papíry s hodnotou, která je odvozena od podkladového aktiva…

Descending bottoms

Grafická formace technické analýzy, ve které je každá následující nízká cena…

Detrend

Pokus o odstranění vlivu času na trend použitím regrese nebo jiných…

Devaluation

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů běžně prováděná oficiálním vyhlašováním.

Devalvace

Devalvace je oficiální snížení hodnoty domácí měny v režimu fixního kurzu.…

Developer

Developer je člověk nebo společnost, která koordinuje všechny aktivity…

Devizové rezervy

Devizové rezervy jsou aktiva centrální banky denominované v cizích měnách.…

Devizový trh

Devizový trh je trh OTC, na kterém se setkává nabídka s poptávkou po cizích…

Devizový účet

Devizový účet je běžný bankovní účet vedený v jiné než domácí měně. Založení…

Dezinflace

Dezinflace je dočasné zpomalení tempa růstu inflace. Často se plete s deflací,…

DIAMONDS (ticker DIA)

Akcie Diamond Trust Series I, který vychází z indexu DJIA. Tato indexová akcie…

Direkt-certifikát

viz. indexový certifikát

Disážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs…

Discount share bond

viz. diskontový certifikát

Diskont

Diskont je záporný rozdíl mezi jmenovitou a tržní hodnotou cenného papíru. Může…

Diskontní sazba

Diskontní sazba je nástroj monetární politiky centrální banky. Je to sazba, za…

Diskontovaný certifikát (Discount Share Bond)

Finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků na stagnujících…

Distribution

Distribuce je první fáze medvědího trhu, předpokládá se, že během ní začnou…

Divergence

Divergence je jev, při kterém se cena a indikátor pohybují v opačném směru.…

Diverzifikace

Diverzifikace je druh managementu rizika, který do portfolia zahrnuje rozdílné…

Divestice

Opak investice, společnost se zbavuje majetku - majetkových účastí, dceřiných…

Dividend

Dividendy jsou část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dividend reinvestment plan

Plán podle kterého investoři mohou dostat dividendy v podobě nových akcií ve…

Dividend yield

Dividenda, které společnost vyplácí akcionářům, vyjádřená jako část ceny akcie.…

Dividenda

Dividenda je část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dividendový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy. Jedná se…

Dividendy

Dividendy jsou část zisku společnosti vyplacená akcionářům. O jejich vyplacení…

Dlouhá pozice (long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii…

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, kterým si dlužník půjčuje peněžní prostředky od…

Dluhopisový (obligační) fond

Fond, který trvale investuje finanční prostředky do dluhopisů, vydávaných…

Dlužník

Dlužník je osoba, která dluží (nejčastěji) peníze. Dlužníkem může být fyzická…

Dollar Cost Averaging

Investování pevné částky do podílového fondu v pravidelných intervalech …

Doporučení

Doporučení je obecné doporučení analytika nebo instituce, které klientům radí…

Doporučený minimální investiční horizont

Doporučená minimální doba investování pro daný typ fondu, která má chránit…

Double bottom (top)

Cena cenného papíru nebo tržního průměru, kdy cena klesla (stoupla) 2x k té…

Double Chance certifikáty

Double Chance certifikáty nabízejí investorům možnost nadproporcionálním…

Double reverse convertible bond

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden…

Double top breakout

Technicko-analytická grafická formace, ve které cena akcie vzroste, poté klesne…

Double up

Přidat více peněz do současných obchodních pozic po pohybu proti stávajícímu…

Dow Jones Industrial Averages DJIA

Nejstarší a jedny z nejpoužívanějších měřítek celkového stavu burzovního trhu.…

Down volume

Když cena akcie v daném časovém období zavře v negativním teritoriu, říkáme, že…

Downgrade

Downgrade je negativní změna v ratingu cenného papíru. Tato situace nastane,…

Drawdown

Snížení hodnoty obchodního účtu následkem jednoho, či více obchodů.

Držet

Držet (neboli hold) je typ doporučení, které říká, že nemáme určitý cenný papír…

Dual listing

Situace, která nastane, jakmile je cenný papír zalistovaný na více, než jedné…

Due diligence

Due diligence v překladu znamená náležitá pozornost, v praxi se jedná o…

Duplikát

Alternativní finanční instrument, který slouží pro oceňování finančních aktiv.

Durace

Durace je ukazatel citlivosti ceny dluhopisu nebo jiného dluhového instrumentu…

Důvěrné obchodování (insider trading, insider dealing)

Zneužití veřejnosti nepřístupných informací k vlastnímu obohacení. Jedná se…

Dvojitý akciový dluhopis

Emitent může volit mezi splacením nominální hodnoty nebo má možnost dodat jeden…

Dynamické zajišťování (dynamic hedging)

Průběžné kupování nebo prodávání podkladových nástrojů nebo opcí tak, aby stále…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít