Nabídka převzetí

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Nabídka převzetí

Podle Obchodního zákoníku rozlišujeme dobrovolné a povinné nabídky převzetí. Dobrovolnou nabídkou převzetí rozumíme veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti určený majitelům těchto cenných papírů. Navrhovatel v ní projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry cílové společnosti v rozsahu, který mu umožní ovládnutí společnosti nebo který zvýší jeho vliv na ovládané společnosti. Povinná nabídka převzetí musí být vyhlášena jsou-li akcie cílové registrované na veřejných trzích a nastaly-li definované skutečnosti - zrušení registrace akcií nebo získá-li akcionář sám nebo ve shodě podíl na hlasovacích právech, který mu umožní ovládnutí společnosti. Cenu povinné nabídky převzetí schvaluje KCP.

Menu Zavřít